བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱ་རིམ་ UTFC

管理员 2016-7-4 938

ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེས་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོས་བྱེད་པ་རེད། མཉེས་ཆས་འདི་གསར་བཟོས་བྱས་བའི་དམིགས་ཡུན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ཆེན་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་ཨང་རྟགས་འང་ཡིག་གཟུགས་མི་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕན་ཚུལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་རེད།  བརྗེ་སྒྱུར་མཉེས་ཆ་འདིས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བོད་ཡིག་རང་ནས་བོད་ཡིག་ལ་ཐིན་སྒྱུར་ཡིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།  དེ་ལས་ལྡོག་པའི་བོད་ཡིག་གི་ལ་ཐིན་སྒྱུར་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་རང་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། བརྗེ་སྒྱུར་མཉེས་ཆས་འདི་ནི་རིན་དངུལ་མི་དགོས་པའི་མཉེས་ཆས་ཅིག་རེད། 

ང་ཚོའི་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེས་ཆས་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཁག་བཅུ་བདུན་ཆ་ཚང་ཡོད།    འདི་ནང་བོད་ཡིག་ལ་ཐིན་སྒྱུར་ཡིག་མ་ལག་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ཚད་ལྡན་བོད་ཡིག་ཨང་སྒྲིག་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་སྤྱི Unicode དང་དེ་བཞིན་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཚུད་ཡོད།  བརྗེ་སྒྱུར་མཉེས་ཆས་འདིས་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བའི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་བཞི་ཡོད། འདི་ནི་ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆ་(txt)དང་Unicode ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆ་(txt), Rich Text Format (RTF), HTMLདྲ་ངོས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པ། སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གང་འདོད་གིས་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུ་བདུན་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་ཕན་ཚུལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།  ད་དུང་མ་འདྲ་བའི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཡང་འདེམས་ཆོག་གི་རེད།


འདིར་གནོན་ནས་དྲ་ཐོག་གི་མཉེས་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རོགས།


གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་དྲ་ཐོག་གི་མཉེས་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མ་ཐུབ་ན་འདིར་གནོན་ནས་མཉེས་ཆས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག

[hide]དྲ་ཚིགས་རྒྱབ་སྐྱོར། 

http://www.yalasoo.com

http://www.bodyig.net/view/161.html

http://www.tibetanfont.org

https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator

http://vdisk.weibo.com/s/zaxmuVNeRciM6/1449659414[/hide]

最新回复 (0)
    • 四川民族学院论坛
      2
        登录 注册 QQ登录
返回